Trafikkskade

Trafikkskade

- Få riktig erstatning ved hjelp av riktig advokat

Har du fått en trafikkskade, vil du ha krav på erstatning.

 

Hos trafikkskade-advokaten kan du lese mer om prosessen ved trafikkskade, og hvordan du skal gå frem for å få erstatningen du har krav på.

 

Du kan også kontakte advokat og få svar på dine spørsmål, og hjelp med å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Hva skjer i en erstatningssak om trafikkskade?

Hvis du får en trafikkskade er det mye du må være oppmerksom på. Her får du en beskrivelse av de ulike utfordringene du kan støte på i en trafikkskadesak, og ting du bør tenke på når du skal søke om erstatning etter trafikkulykken.

Trafikkskade kan gi erstatningskrav

 

Ved en sak om trafikkskadeerstatning vil du som skadelidt måtte forholde deg til både forsikringsselskapet og til NAV. Dette er det veldig vanskelig å håndtere alene, særlig hvis man har en skade som krever behandling og annen medisinsk oppfølging.

 

Husk at utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet i en trafikkskadesak, på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Ved bruk av våre nettsider kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Våre advokater er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva gjør jeg rett etter trafikkulykken?

 

Du må passe på å oppsøke lege så hurtig som mulig etter at trafikkulykken har skjedd, og sørge for at alle dine plager og smerter etter ulykken skrives ned i journalen. Videre må du melde ulykken til forsikringsselskapet, herunder også eventuelle ulykkesforsikringer du måtte ha.

 

Enkelte ganger kan det bli en diskusjon med forsikringsselskapet om hvordan ulykken rent faktisk har vært og hvor dramatisk den var. Vi anbefaler derfor alle å ta bilder av ulykkesstedet og kjøretøyene som var involvert. Hvis det var vitner til ulykken, så kan det også lønne seg å innhente skriftlige bekreftelser fra dem, slik at du kan fremlegge så mye informasjon om selve ulykken som du kan dersom det skulle bli spørsmål om dette fra selskapets side.

 

Hva kan jeg kreve mens trafikkskadesaken er til behandling?

 

Hvis du ikke klarer å jobbe etter ulykken, vil du i det første året ha krav på sykepenger. Dette vil vanligvis dekke opp for det fulle inntektstapet ditt, opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

 

Du vil også kunne kreve dekning for de ekstra utgifter du er blitt påført ved trafikkskaden, i rimelig og nødvendig utstrekning. Dette kan være utgifter til behandling, ting som ble ødelagt i ulykken mv. Når det gjelder behandlingsutgifter mv. så må du passe på at du undersøker om du kan få disse dekket gjennom NAV-systemet. Dette har sammenheng med at forsikringsselskapet normalt ikke vil akseptere å betale for en utgift som du kunne fått dekket gjennom det offentlige.

 

Etter at du er ferdig med sykemeldingsperioden, vil du kunne gå over på arbeidsavklaringspenger. Dette forutsetter at du fortsatt er ute av stand til å jobbe etter ulykken. De nærmere vilkårene for arbeidsavklaringspenger følger av folketrygdlovens kapittel 11, og du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til NAV.

 

Arbeidsavklaringspengene vil normalt utgjøre 66% av inntekten du hadde før ulykken inntraff. Dette gir med andre ord en betydelig økonomisk utfordring for de aller fleste. Dette inntektsbortfallet skal det ansvarlige forsikringsselskapet betale, og du kan fremsette krav om dette når du vet mer hvor stort tapet ditt er.

Hvilke opplysninger må selskapet få fra meg i en trafikkskadesak?

 

For å kunne ta stilling til hva ulykken har medført for deg, er det nødvendig for selskapet å få en del opplysninger fra deg. Det er derfor lovbestemt at forsikringsselskapet har krav på å få den dokumentasjon som er nødvendig for å få vurdert saken din.

 

Du bør imidlertid merke deg at forsikringsselskapet ikke har krav på å få fullmakt fra deg til innhenting av medisinske opplysninger. Du bør la din advokat innhente disse opplysningene og la deg gjennomgå dem før de sendes til forsikringsselskapet. På denne måten sikrer du deg kontroll på at de opplysningene som ligger i saken er korrekte, eller i det minste en anledning til å kommentere dem samtidig som de oversendes selskapet.

 

Det er viktig her at selskapet faktisk mottar alt av relevante opplysninger, også det som eventuelt taler imot din sak.

 

Hva skjer hvis jeg ikke blir bedre etter en trafikkskade?

 

Man regner med at det tar i alle fall 1-1,5 år fra ulykken og til man vet hvilke plager som eventuelt er blitt varige etter trafikkulykken. Hvis du fortsatt er plaget etter ulykken og det har gått såpass lang tid, så vil forsikringsselskapet være med på å engasjere en spesialist for å få vurdert plagene du har, årsaken til plagene og hvilken betydning disse har for din helse og arbeidsmessige situasjon.

 

Hvis du ikke allerede har engasjert advokat, må du gjøre det nå. Du bør kontakte en advokat som har erfaring med personskadesaker, og som dermed vet hvilke spesialister du i alle fall ikke skal lage spesialisterklæring i din sak.

 

Spesialisterklæring ved trafikkskade

 

De medisinske opplysningene sendes så til spesialisten sammen med et mandat. Spesialisten vil gjennomgå disse dokumentene og undersøke deg før selve erklæringen utarbeides.

 

Hvis spesialisterklæringen aksepteres av begge parter, vil partene normalt begynne arbeidet med å beregne hvilken erstatning du skal ha etter ulykken.

 

Hva kan jeg kreve i erstatning?

 

For å ta stilling til hva du kan kreve i erstatning, må erstatningen beregnes konkret i ditt tilfelle. Dette hjelper advokaten din deg med, samt med å fremme erstatningskravet ditt overfor selskapet.

 

Erstatningen din vil kunne bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

 

Hva skjer hvis jeg ikke blir enig med selskapet om erstatning?

 

I de aller fleste sakene blir man enige med forsikringsselskapet om hvilken erstatning du skal ha. Da har som regel begge parter gitt en del for å komme til enighet. Dersom du ikke blir enig med forsikringsselskapet om erstatningsoppgjøret, kan du reise sak for domstolene med krav om erstatning. Du bør be din advokat om å gi deg en vurdering av hvilke muligheter du har til å vinne frem med en rettssak

Hva våre klienter sier

Hans profesjonelle oppsett og fremlegging av krav, med referanser til lignende saker, gjorde at alle parter, etter noen omganger frem og tilbake, tilslutt kom til enighet om endelig erstatningsnivå.

 

Jeg er svært tilfreds med hans bistand som representant for meg, og vil benytte anledningen til å anbefale ham for andre i lignende situasjonerper.

 

#Ove A.

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80