Menerstatning

Menerstatning ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Menerstatning ved trafikkskade

Menerstatning er en erstatningspost som skiller seg fra de andre aktuelle erstatningspostene ved trafikkskade. Menerstatningen skal nemlig erstatte tapt livskvalitet som skaden har gitt deg. Det betyr at menerstatning ikke er relatert til noe konkret økonomisk tap, og derfor bare hensyntar hvilken fysisk skade du har fått med personskaden. Det er etter loven en betingelse at skaden er varig og betydelig for at du kan få menerstatning.

 

En menerstatning beregnes ut fra hvor høy medisinsk invaliditetsgrad du har som skadelidt. Som utgangspunkt vil du ha krav på menerstatning hvis den varige medisinske invaliditetsgraden du har, er på 15% eller mer. Den medisinske invaliditetsgraden baserer seg på invalidetabellen, og hvordan en medisinsk spesialist vurderer dine skader inn på tabellen. Disse konklusjonen overføres så direkte til beregningen av menerstatning.

 

I en sak om erstatning etter trafikkskade så avgjøres som regel spørsmålet om menerstatning av en spesialist som partene blir enige om. Denne spesialisten betales av forsikringsselskapet, men du har rett til å være med og bestemme hvilken spesialist som skal brukes. Det er viktig å være kritisk til valget her, for noen spesialister får mye penger fra forsikringsbransjen for å konkludere i din disfavør og dermed frata deg muligheten til erstatning. Du må derfor ta kontakt med advokat som jobber mye med personskadeerstatning når spesialist skal engasjeres, slik at du kan få en kontroll på at spesialisten dere velger ikke skal ødelegge erstatningssaken din.

 

* * * * * *

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. En erstatningssak etter trafikkskade kan være en komplisert prosess, og du er derfor best tjent med en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette gjelder ikke bare i forhold til selve beregningen av erstatning, men også i forhold til hvilke av dine og selskapets anførsler som har mulighet til å føre fram for en domstol hvis saken blir satt på spissen.

 

En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80