Forsørgertap

Forsørgertap ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Forsørgertap ved trafikkskade

Erstatning for forsørgertap betales hvis noen er blitt drept i en trafikkulykke, of vedkommende helt eller delvis forsørget eksempelvis barn eller ektefelle. Erstatning for forsørgertap kan også i noen tilfeller tilkjennes selv om den som døde i trafikkulykken ikke ved dødsfallet faktisk forsørget den etterlatte, forutsatt at den etterlatte i nær framtid kunne påregne forsørging.

 

Erstatning for forsørgertap fastsettes individuelt i den enkelte sak, og man ser hen til både forsørgingens omfang og den etterlattes muligheter for selv å bidra til sin egen forsørging. Erstatningen fastsettes særskilt for hver enkelt erstatningsberettiget, og det er dermed også her en helt konkret beregning i hver sak for å finne frem til hva forsørgertapet utgjør. De etterlatte plikter også å skaffe seg den inntekt de kan for å begrense forsørgertapet for å ivareta sin tapsbegrensningsplikt.

 

Erstatning for forsørgertap skal også dekke vanlige utgifter til begravelsen, og for så vidt det finnes rimelig, andre utgifter i anledning av dødsfallet. Dette innebærer en dekning av vanlige begravelseskostnader, hvor de etterlatte igjen har samme plikt som en vanlig skadelidt til å begrense det økonomiske tapet.

 

 

* * * * * *

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. En erstatningssak etter trafikkskade kan være en komplisert prosess, og du er derfor best tjent med en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette gjelder ikke bare i forhold til selve beregningen av erstatning, men også i forhold til hvilke av dine og selskapets anførsler som har mulighet til å føre fram for en domstol hvis saken blir satt på spissen.

 

En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80