Fremtidige utgifter

Fremtidige utgifter ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Fremtidige utgifter ved trafikkskade

Fremtidige utgifter skal erstattes på like linje med andre utgifter som du allerede har hatt på grunn av trafikkskaden. Det vanskelige med å beregne en erstatning for fremtidige utgifter, er imidlertid at du ennå ikke har hatt utgiftene. Her må man altså foreta en kvalifisert gjetning over hvilke utgifter du mest sannsynlig kan tenkes å få på grunn av trafikkskaden. I tillegg er det noen grenser for hvilke utgifter du kan kreve erstatning for, og dette vil en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett kunne hjelpe deg med å finne ut av.

 

Utgangspunktet er at du kan kreve erstatning for alle fremtidige utgifter du kommer til å få på grunn av personskaden. Det stilles imidlertid opp noen grenser for hvor langt denne erstatningsplikten går når det gjelder fremtidige utgifter. Den viktigste begrensningen ligger i at utgiftene må være rimelige og nødvendige for at de skal kunne kreves erstattet. Dette er en skjønnsmessig vurdering, og de nærmere grensene her trekkes i stor grad av rettspraksis. Som utgangspukt kan du imidlertid tenke slik at jo mer nødvendig en fremtidig utgift er for behandlingen av skaden din, jo lettere er det å få aksept for at utgiften skal erstattes. Hvis de fremtidige utgiftene dine bærer mer preg av å være mer sosiale kostnader og ikke medisinsk nødvendige, så vil forsikringsselskapene være vanskeligere å få til å betale erstatning for utgiftene.

 

Erstatning for fremtidige utgifter betales ut som en engangserstatning ved oppgjøret. Ettersom du får hele erstatningen på en gang, i stedet for periodevise utbetalinger, så gjøres et fradrag for denne "fordelen" ved å få utbetalt en engangssum. Fradraget gjøres fordi det forventes at du investerer erstatningen og oppnår gevinst på denne slik at den skal vare livet ut. Den gevinsten som det forventes at du oppnår gjenspeiles i kapitaliseringsrenten som erstatningen neddiskonteres med.

 

Hvis de fremtidige utgiftene kan bli dekket gjennom de offentlige systemene, slik som eksempelvis NAV, så må du søke om slik dekning før du kan kreve utgiftene erstattet av selskapet. Dette har særlig betydning ved behandlingsutgifter knyttet til yrkesskader, hvor den offentlige dekningen er særlig god.

 

 

* * * * * *

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. En erstatningssak etter trafikkskade kan være en komplisert prosess, og du er derfor best tjent med en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette gjelder ikke bare i forhold til selve beregningen av erstatning, men også i forhold til hvilke av dine og selskapets anførsler som har mulighet til å føre fram for en domstol hvis saken blir satt på spissen.

 

En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80