Fremtidig inntektstap

Fremtidig inntektstap ved trafikkskade

Få erstatning for ditt tap ved bruk av riktig advokat

 
 
 
 

Still ditt spørsmål her:

Fremtidig inntektstap ved trafikkskade

Inntektstap er ofte en konsekvens av alvorlige trafikkskader, og skal erstattes av det ansvarlige forsikringsselskapet. Erstatning for fremtidig inntektstap dekker det inntektstapet du kommer til å få etter at erstatningen er utbetalt. Ettersom erstatningen skal sette deg i samme økonomiske posisjon som om ulykken ikke hadde skjedd, vil erstatning for fremtidig inntektstap i trafikkskadesaker tilsvare differansen mellom de inntektene du faktisk vil få etter skaden og de inntektene du mest sannsynlig ville fått dersom skaden tenkes borte. Dette vil en advokat med erfaring i trafikkskade- og erstatningsrett bistå deg med å beregne.

 

Ettersom du vil få erstatningen utbetalt som en engangserstatning så foretas det en neddiskontering av erstatningssummen. Dette er fordi det forventes at du investerer og forvalter erstatningen slik at den varer livet ut, og at du har oppnår en årlig gevinst som er gjenspeilet i kapitaliseringsrenten. Fradraget gjøres ofr at du ikke skal få mer i erstatning enn du har krav på - det er forsikringsbransjen veldig flink til å argumentere for.

 

Man vet sjelden sikkert noe om hvordan den fremtidige inntektssituasjonen vil bli, og du er dermed henvist til å foreta en kvalifisert gjetning når fremtidig inntektstap skal beregnes. Til hjelp for dette innhentes som regel en spesialisterklæring fra en lege som har spesialisert seg på din type skade, og som vurderer hvilke skader du har etter ulykken og hvordan disse mest sannsynlig vil påvirke deg i tiden som kommer. I praksis har også arbeidsevneutredning fra NAV, og evt. andre NAV-tiltak stor betydning når man skal prøve å fastsette ditt fremtidige inntektstap.

 

Hvilken lege man velger er helt avgjørende for hvordan spesialisterklæringen blir. Noen leger er mer eller mindre i lomma på forsikringsselskapene, og konkluderer nesten aldri i favør av den skadelidte. Disse er det veldig viktig å unngå, og du må passe på at du forhører deg med en advokat som har god kjennskap til dette erstatningsområdet før du aksepterer noe forslag fra forsikringsselskapet på valg av spesialist. Blir du lurt her, får du ingen erstatning.

 

 

* * * * * *

 

Erstatningen din skal dekke ditt individuelle tap. En erstatningssak etter trafikkskade kan være en komplisert prosess, og du er derfor best tjent med en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett. Dette gjelder ikke bare i forhold til selve beregningen av erstatning, men også i forhold til hvilke av dine og selskapets anførsler som har mulighet til å føre fram for en domstol hvis saken blir satt på spissen.

 

En erstatning for trafikkskade vil normalt bestå av en eller flere av følgende erstatningsposter:

 

Denne siden leveres av

Advokatfirma Robertsen AS

 

www.robertsen.no

Postadresse:

Postboks 2724, Solli

 

www.personskadesiden.no

Besøksadresse:

Sommerrogata 17

 

www.skadesiden.no

Trafikkskade-advokaten

Tlf 22 12 24 80